• CLASS SCHEDULE:

  period 1- Intermediate Art


  period 2- Arts & Crafts

  period 3- Beginning Art
                    Intermediate Art

  period 4- Arts and Crafts (Virtual)
                   Beginning Art, 6th grade (Virtual)              
                   Beginning Art, grades 7/8 (Virtual)
                   Intermediate Art (Virtual)

  period 5- Conference

  period 6- Beginning Art

  Period 8- Beginning Art, grades 7/8

Valerie Gruss