•  2018 Results
  Boys' bracket  Girls' bracket 
  Round 1      
  Girls' results: html pdf scores
  Boys' results: html pdf scores
         
  Round 2      
  Girls' results: html pdf scores
  Boys' results: html pdf scores
         
  Round 3      
  results html pdf scores
         

   

   2017 Results
  Boys' bracket  Girls' bracket 
  Round 1      
  Girls' results: html pdf scores
  Boys' results: html pdf scores
         
  Round 2      
  Girls' results: html pdf scores
  Boys' results: html pdf scores
         
  Round 3      
  results html pdf scores